Långsiktig förmågeutveckling inom civilt försvar - Underlagsrapport 2 för en pågående utvecklingsprocess

Författare:

 • Robert Frisk
 • Per Larsson
 • Jens Lehman
 • Anders Melander
 • Lovisa Mickelsson
 • Åke Wiss

Publiceringsdatum: 2020-02-11

Rapportnummer: FOI-R--4921--SE

Sidor: 68

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • Civilt försvar
 • Långsiktig förmågeutveckling
 • Myndighetsövergripande planering
 • Totalförsvar
 • Perspektivstudie

Sammanfattning

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2019 lämnat metodstöd till arbetet med Långsiktig förmågeutveckling inom civilt försvar (LFU). Denna underlagsrapport utgör en fortsättning på arbetet som FOI genomförde åt MSB under hösten 2018 och har ett tvådelat fokus. Delvis presenteras en historisk beskrivning och delvis anges en förenklad nulägesanalys avseende LFU. Den historiska beskrivningen utgår ifrån rapporten Civil beredskap inför framtiden - Civila försvarets perspektivstudie, där Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) slutredovisade sin syn på motsvarigheten till LFU 1989. Resultatet utgörs av ett flertal dåtida lärdomar och utmaningar med att bedriva LFU-relaterat arbete. Nulägesanalysen utgår ifrån genomförda intervjuer och arbetsmöten med flertalet myndigheter. Resultatet utgörs av en uppsättning nutida framgångsfaktorer samt utmaningar som är viktiga att beakta för att kunna genomföra LFU idag. Baserat på ovanstående resultat presenteras fem övergripande slutsatser samt fem rekommendationer i underlagsrapporten. Avslutningsvis delges en uppsättning bilagor, vilka representerar pågående arbete som kan (och behöver) vidareutvecklas i det kommande framtagningsarbetet på MSB under våren 2020.