Beredskap att agera: Lärdomar för framtiden från det civila försvarets övningar 1937- 1997

Författare:

  • Jenny Ingemarsdotter

Publiceringsdatum: 2021-02-17

Rapportnummer: FOI-R--5109--SE

Sidor: 71

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • civilt försvar
  • krisberedskap
  • övningar
  • samverkansövningar
  • försörjningsberedskap
  • ekonomiskt försvar
  • psykologiskt försvar

Sammanfattning

Denna rapport ger en översikt av övningstyper och metoder i det tidigare civila försvaret såsom det formerades under det kalla kriget. Inledningsvis lyfts frågan om vad det innebär att öva civilt försvar, och eventuella skillnader mot att öva krisberedskap. Rapporten visar att det i det tidigare totalförsvaret fanns ett spektrum av hotbilder med tillhörande övningstyper som inte begränsades till krig eller krigsfara. I synnerhet det civila försvarets aktörer övade under senare delen av 1900-talet på en rad scenarier som i vissa fall varken handlade om krig eller om kriser i vår tids krisberedskapsmening (extraordinära händelser som inträffar i Sverige). Bland annat övades regelbundet konsekvenserna för Sverige av olika typer av säkerhetspolitiska skeenden utomlands, exempelvis i termer av handelsstörningar och försörjningskriser. Med avstamp i olika historiska övningsexempel görs i rapporten även en tematisk analys av 2020-talets övningsutmaningar kopplat till civilt försvar.