Evakuering av skadade med obemannade farkoster - Förstudie

Författare:

 • Jouni Rantakokko
 • Marianela Garcia Lozano
 • Gustav Tolt
 • Lina Thors
 • Anders Bucht

Publiceringsdatum: 2022-02-08

Rapportnummer: FOI-R--5288--SE

Sidor: 109

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Övrigt

Nyckelord:

 • UAV
 • UGV
 • obemannad
 • autonom
 • sjuktransport
 • skadeevakuering
 • triage
 • robotassisterad
 • vitalparametrar

Sammanfattning

Sjukvårdstjänsten utgör en integrerad del av Försvarsmaktens samlade logistikfunktion. Det bakre medicinska omhändertagandet förutsätts ske genom en omfattande civil-militär samverkan och det finns ett stort behov av stöd från, och samverkan med, de civila delarna av totalförsvaret. När det gäller det främre medicinska omhändertagandet ansvarar de olika försvarsgrenarna för att lösa sina taktiska sjukvårds- och sjuktransportbehov. Både den bakre och främre sjuktransportförmågan är underdimensionerade. Sjuktransporter som genomförs med obemannade logistikfarkoster har potential att på ett kostnadseffektivt sätt förstärka sjuktransportkapaciteten. När obemannade farkoster börjar användas operativt för logistikuppdrag är det endast en tidsfråga innan dessa även används för att transportera skadade. För att detta ska kunna genomföras på ett säkert sätt behöver kunskap rörande riskerna med sådana transporter förbättras. Det finns under några år även möjlighet att påverka kravställningen av framtidens obemannade logistikfarkoster så att de kan genomföra sjuktransportuppdrag på ett säkrare sätt. Rapporten analyserar och beskriver möjligheter och utmaningar med obemannade sjuktransporter i en svensk försvarsmaktskontext. Även möjligheterna med robotassisterad triage på skadeplatsen som stöd till sjukvårdsgruppens arbete beskrivs. Denna förstudie har inte identifierat allvarliga tekniska, etiska eller juridiska hinder för att genomföra obemannade sjuktransporter med teleopererade farkoster förutsatt att den föregås av en relativ riskanalys som visar att en sådan transport är gynnsam för den skadade. Det juridiska regelverket behöver emellertid förändras för att möjliggöra sjuktransporter med autonoma farkoster och användning av avancerade automatiserade vårdsystem under transport. Även metodmässiga och organisatoriska utmaningar behöver adresseras.