Ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige

Författare:

  • Oscar Almén
  • Tomas Malmlöf
  • Jens Lusua

Publiceringsdatum: 2022-12-06

Rapportnummer: FOI-R--5377--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Försvarsekonomi

Nyckelord:

  • Ryssland
  • investeringar
  • ekonomiska intressen
  • säkerhet

Sammanfattning

I samband med Rysslands utökade invasion av Ukraina beslutade EU om att införa omfattande ekonomiska sanktioner riktade mot ryska individer och företag. Det saknas sedan tidigare sammanställd öppen statistik om ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige. I denna studie kartläggs ryska investeringar och ekonomiska intressen baserat på en mängd olika källor. De ekonomiska intressen som undersöks är ryskt fastighetsägande och andra tillgångar, ryskägda företags medverkan i offentlig upphandling och rysk-svensk handel med fokus på kritiska insatsvaror. Vidare har säkerhetskonsekvenserna av detta analyserats. I rapporten redovisas en lista med 128 företag i Sverige med ryskt ägande vars totala tillgångar uppgår till drygt 34 mdkr. Under 2022 har hittills 18 av företagen antingen bytt huvudman till en icke-rysk medborgare, likviderats, gått i konkurs eller på annat sätt upphört med sin verksamhet. Återstående företags tillgångar uppgår till 15,8 mdkr. Studien innehåller ett antal fallstudier av ryska investeringar och presenterar nya data om ryskt fastighetsägande och ryska företags deltagande i upphandling. De säkerhetskonsekvenser som identifieras är ett visst beroende av ryskt konstgödsel och aluminium, samt möjliga risker för oönskad tekniköverföring och olovlig underrättelseverksamhet kopplat till företag med ryskt ägande.