Start

Försvarets utveckling

FOI arbetar med ett brett spektrum av frågor relaterade till såväl regeringens styrning och uppföljning av försvarsområdet som Försvarsmaktens egen planering i olika tidsperspektiv. På medellång sikt, det vill säga upp till tio år framåt i tiden, har vi kompetens kring frågor som militärstrategisk inriktning, utvecklingsplaner, försvarsplanering och operativa studier. Vi stödjer bland annat doktrin- och policyutveckling, Försvarsdepartementets strategiska styrning och uppföljning, Försvarsmaktens strategiska förändringsledning och framtagandet av Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP).

Vi arbetar också med stöd till Försvarsmaktens perspektivplanering som har fokus på framtida försvarsmaktsstrukturer och behov 10-30 år framåt. Särskilda områden som fokuseras är ekonomiska analyser, civil-militär samverkan samt metod- och processutveckling.

 

Många av våra uppdrag inom området karaktäriseras av direktstöd och kortare studie- eller konsultuppdrag. Det stöd vi ger bygger på en kombination av metodkompetens, en bred förståelse för hela försvars- och säkerhetsområdet, svensk försvarspolitik, den organisatoriska kontext som stödet ska verka inom samt Försvarsmaktens styrdokument och -principer. För långsiktiga ekonomiska analyser och kostnadsberäkningar har vi ett egenutvecklat verktyg kallat BEMPA (Beräkningsverktyg för Ekonomi, Materiel, Personal och Anläggningar).