15 februari 2021

Så skapar FOI kunskap om störningar i radiokommunikationen

Fungerande radiokommunikation är en förutsättning för att förband ska kunna lösa sina uppgifter. Men när allt fler system ska samsas på en begränsad yta uppstår problem med störningar. Ett forskarteam på FOI har studerat problematiken. De har tagit fram metoder och rekommendationer för att minska kommunikationsstörningarna.

Tre forskare visar upp rapporter de har skrivit

Kia Wiklundh, Erik Axell och Börje Asp. Foto: Johan Bratt/FOI.

Alla som någon gång kommunicerat i en walkie-talkie och tvingats prata en i taget har upplevt hur de tekniska begränsningarna skapar utmaningar i kommunikationen. När det plötsligt läcker in röster från andra samtal har du också upplevt problemet med det som kallas interferenser. Ett irritationsmoment under jakten men livsavgörande när det handlar om militära förband som ska kommunicera i strid.

– Försvarsmakten har ett begränsat frekvensutrymme och när allt fler kommunikationssystem och annan elektronisk utrustning trängs på en begränsad yta uppstår problem med interferenser, säger Börje Asp, forskningsledare och projektledare på FOI, som tillsammans med bland andra Kia Wiklundh och Erik Axell forskat på området.

Begränsningarna utgörs dels av minskande militärt frekvensutrymme, dels av störningar från annan elektronisk utrustning samt begräsningar till följd av antennernas placeringar.

– I en stridsvagn eller på ett fartyg är utrymmet begränsat och det är exempelvis mer prioriterat att en kanon kan rotera än att en antenn har en bra placering. Då hamnar antennerna där de får plats och inte där de fungerar optimalt. Det är en del av de kompromisser som man måste göra för att hantera utmaningarna, säger Erik Axell, förste forskare på FOI.

FOI har i två rapporter redovisat resultat från ett projekt där man studerat hur man på bästa sätt kan hantera utmaningarna med interferenser.

– Konsekvenserna av att man får in störningseffekter i en mottagare är att vi får kortare kommunikationsavstånd. För att ta emot en signal tvingas man minska avståndet och då minskar också handlingsutrymmet i ett skarpt läge vilket påverkar den militära förmågan, säger Kia Wiklundh, forskningsledare på FOI.

De två rapporterna undersöker statiska respektive dynamiska interferensmiljöer

En statisk interferensmiljö kan uppstå exempelvis i en stridsvagn då flera olika kommunikationssystem trängs på en begränsad yta vilket kan skapa interferensproblem. Problemen förstärks ofta ytterligare av störningar från övrig elektronik som exempelvis datorer och spänningsomvandlare.

Statiska problem kan i regel åtgärdas innan stridsvagnen tas i drift. En dynamisk interferensmiljö uppstår när stridsvagnen förflyttar sig och befinner sig i en omgivning med andra fordon eller störande utrustning vilket skapar en interferenssituation som varierar.

– Det kan till exempel handla om att man rör sig från en skog till en stad där det är fullt av elektronik som utstrålar radiovågor. I en dynamisk miljö måste vi införa metoder som är adaptiva. I ett militärscenario är det omöjligt att planera för alla scenarier i förväg och då behöver man istället arbeta med metoder för att anpassa sig efter situationen, säger Erik Axell.

Kunskapen om interferenser påverkar även inköp av nya radiokommunikationssystem. Här handlar det om att kravställa radiosystem och elektriska utrustningar så att systemen är anpassade för den operationella miljön och att interferensproblem kan undvikas i möjligaste mån. Kunskapen från FOI:s forskarteam utgör därmed ett underlag för FMV:s inköp av materiel.

Slutsatserna från de två rapporterna är lite förenklat att förmågan att hantera utmaningarna med statiska och dynamiska interferensmiljöer måste vila på tre pelare: teknik, metod och organisation. Förmågan att kompromissa och värdera utfallet av detta är den viktigaste framgångsfaktorn.

– Det finns ingen universallösning som löser allt. Rapporterna visar att det finns många olika förbättringsåtgärder. Det kan handla om metoder för sändare och mottagare, design och placering av antenner och kravställning samt verifiering. Ofta löser ingen enskild åtgärd alla samexistensproblem, men alla åtgärder kan vara en del i helhetslösningen, säger Börje Asp.