4 oktober 2021

Lokal energi­­produktion säkrare i kris

Att dagens energisystem är så centraliserat gör det sårbart vid incidenter. Genom att satsa på lokala och inhemska alternativ går det att skapa större motståndskraft, menar författarna till FOI:s rapport Energisystem för robust energiförsörjning.

Illustration av flygplats

Illustration över hur den internationella flygplatsen i Pittsburgh (PIT) ska se ut när en ny terminal är på plats. Flygplatsen drivs redan i dag av ett lokalt nät som utgår från alternativa energikällor. Bild från PIT:s webbplats.

Sabotage, cyberattacker och stormar. Det är några exempel på möjliga hot mot Sveriges elnät, som är centraliserat och sammanbundet av några få stora kraftledningar. Samtidigt är både civilsamhället och Försvarsmakten helt beroende av en stabil energiförsörjning, och i takt med att ny teknik utvecklas ökar Försvarsmaktens energibehov.

Hanna Ellis och Markus Pastuhoff, forskare på FOI:s avdelning för vapen, skydd och säkerhet, har på uppdrag av Försvarsmakten gjort en genomgång av alternativa energisystem som skulle kunna användas om det vanliga kraftnätet slutar fungera.

– Många tittar på miljövänliga energikällor idag. Vi vill visa att det också är viktigt att skapa en robust energiförsörjning genom att energiproduktionen decentraliseras, säger Hanna Ellis.

Potential i svensk biodiesel

Rapporten går igenom möjligheterna att upprätta lokala nät som utgår från alternativa energikällor, till exempel vindkraftverk eller solpaneler som lagrar el i batterier. Ett sådant mininät används idag bland annat på den internationella flygplatsen i Pittsburgh, USA, eftersom återkommande stormar annars riskerar att slå ut strömförsörjningen.

Lokala nät skulle kunna skapa en mer robust energiförsörjning för Försvarsmakten om det centrala elnätet störs ut – särskilt om alla delar av energibehovet kan tillgodoses lokalt, utan att bränsle måste köpas in från utlandet.

– Idag importerar Sverige bränsle, till större delen genom några få hamnar vilket är sårbart. Försvarsmakten använder mest diesel, och vi riskerar att bli utan fossila bränslen i en kris. Därför är det viktigt att titta mer på inhemsk utveckling och produktion av biodiesel. Det går att tillverka ur svensk skogsproduktion, säger Hanna Ellis.

Försvarsfördelar med alternativa energislag

Andra möjligheter som rapporten tar upp är hybridfordon, litium-jonbatterier, bränsleceller och vätgas. För Försvarsmakten är säkerhet och stabilitet i energileverans viktiga parametrar vid val av system. Flera av teknikerna innebär en risk för explosioner eller bränder, som vid användning av vätgas och litium-jonbatterier.

Men det finns också många rent försvarsmässiga fördelar med att gå över från fossila bränslen till el och alternativa energikällor, enligt Hanna Ellis.

– Hybriddrift av fordon skulle exempelvis gynna försvaret. Fordonen blir tystare, accelererar snabbare och avger mindre värme.

Om Sverige och Försvarsmakten ska få en mer robust energiförsörjning behövs flera olika lösningar, betonar Hanna Ellis och Markus Pastuhoff.

– Möjligheterna finns. Det som krävs är vilja, investeringar och forskningsanslag, säger Markus Pastuhoff.