Försvarsanalys

FOI:s avdelning för Försvarsanalys ger kvalificerat analys- och beslutsstöd inom säkerhet, försvar, miljö och infrastruktur. Våra resultat ger viktiga bidrag för ett tryggare och säkrare samhälle.

Våra medarbetare utgör tillsammans en unik analysorganisation med en stor bredd av erfarenheter och akademiska discipliner – från policy- till fältnivå, från militära till civila frågor. Kännetecknande är vår förmåga att kombinera studier, direktstöd och forskning för att tvärvetenskapligt och integrerat identifiera, beskriva och lösa komplexa problem. Många av våra analytiker placeras också ut hos uppdragsgivarna för att direkt stödja olika studie- och planeringsarbeten.

 

Avdelningen forskar och arbetar bland annat inom områden som säkerhetspolitik, fredsfrämjande insatser, strategi och policy, förmågeutveckling, försvarsekonomi samt samhällets säkerhet. Vår kunskap är till nytta inom många samhällssektorer. Våra främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet och totalförsvarsmyndigheterna, men eftersom säkerhetsfrågorna skär över alla delar av samhället arbetar vi också för många andra departement och myndigheter. Vi bidrar därmed till bättre ömsesidig förståelse mellan krishanteringssystemets aktörer och till att förstärka samhällets möjligheter att möta framtida utmaningar. Avdelningen bedriver också forsknings- och utredningsprojekt åt näringsliv och det övriga forskarsamhället.