Kontakt

Vapen, skydd och säkerhet

Vid avdelningen för Vapen, skydd och säkerhet bedrivs forsknings-, utvecklings- och testverksamhet för att stötta Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid. Avdelningen är lokaliserad till Grindsjön söder om Stockholm. Skydd och verkan är centralt för Försvarsmaktens verksamhet, kompetensen är också relevant till stöd för det civila samhällets behov av skydd. Forskningen sträcker sig från fysikaliska och kemiska fenomen, till lösningar i form av komplexa tekniska system. Den nära tillgången till skjutplatser och explosivämnesklassade laboratorier är en förutsättning för hela verksamheten där teori och experiment samspelar.

Forskare vid apparatur

Försöksanläggningar

Vid Grindsjön tas metoder fram för utformning och värdering av fysiskt skydd mot militär vapenverkan, terrorism och sabotage. De unika experimentella resurserna möjliggör allt från standardiserad testning till kvalificerade studier av växelverkan mellan såväl dagens som framtidens stridsdelar och skyddstekniker. Tillgängliga försöksanläggningar möjliggör även storskaliga beskjutnings- och explosionsförsök. Via modellutveckling och med hjälp av moderna beräknings- och värderingsverktyg omsätts resultaten till tekniskt beslutsunderlag vad gäller sårbarheten hos människor, fordon, byggnader etc. samt bedömning av potentialen hos nya vapen- och skyddstekniker.

Forskning

Inom forskningsområdet Vapen, skydd och säkerhet bidrar verksamheten till att skapa den nationella expertisen om explosivämnen, vapenverkan och skydd. Området innefattar samtliga operationsmiljöer och därtill hörande vapen- och skyddssystem. Verksamheten spänner över många teknikområden och innefattar experiment samt analys och värdering av moderna komplexa vapen- och skyddssystem. Kunskap om vapen och skydd är integritetskritisk. Verksamheten karakteriseras av ett omfattande behov av experimentella resurser, vilka är avgörande för dess genomförande och resultat. Forskningen sker främst på uppdrag av Försvarsmakten och FMV men används också till stöd för det civila samhället. Centrala områden är:

  • Explosivämnen och ammunitionssäkerhet, där verksamheten syftar till att förstå explosivämnets egenskaper fullt ut.
  • Framdrivning, där verksamheten kretsar kring kunskap om processer varigenom projektiler skjuts iväg, och robotar drivs fram.
  • Elektromagnetiska vapen, dvs vapen som verkar genom att elektromagnetisk energi på ett eller annat sätt växelverkar med målet.
  • Skydd och verkan, där vapnet och dess funktion, samt skydd mot detta står i fokus.
  • Verkans- och sårbarhetsvärdering, där man fokuserar på sannolikheten för förlust av förmågor eller funktioner hos ett mål efter ett angrepp.
  • Resiliens mot explosivämneshot arbetar brett med skydd för Försvarsmakten och samhället i stort. Här ryms förebyggande åtgärder, explosivämnesdetektion, riskbedömningar samt hindrande och lindrande åtgärder, t.ex. i form av skydd av anläggningar.

Utveckling

Explosivämnesverksamheten omfattar forskning, utveckling, testning, demilitarisering och småskalig tillverkning av explosivämnen. Vid Grindsjön finns samlad kompetens inom områden som syntes, formulering, analys, karakterisering och initiering av sprängämnen, drivämnen och pyroteknik. Utveckling sker också av tillämpningar inom rymdområdet och antiterrorism. Här utförs klassificerings- och funktionstester av explosivämnen, riskanalyser med inriktning mot brandfarliga och explosiva ämnen samt utbildning inom explosivämnesområdet.

Testning

Ammunitionssäkerhetstester genomförs bland annat genom robotmotorprovning, stabilitets- och åldringsundersökningar.

Riskanalyser

Verkans- och funktionstestning

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-04-16