Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Vapen, skydd och säkerhet

Huvuddelen av den verksamhet som bedrivs vid Grindsjön är forskning. Vidare utförs undersökningar och provningsverksamhet till stöd för Försvarsmakten och andra uppdragsgivare. Forskningen sträcker sig från fysikaliska och kemiska fenomen till lösningar i form av komplexa tekniska system. Den nära tillgången till skjutplatser och explosiv­ämnesklassade laboratorier är en förutsättning för hela verksamheten där teori och experiment samspelar.

Forskare vid apparatur

Försöksanläggningar

Vid Grindsjön tas metoder fram för utformning och värdering av fysiskt skydd mot militär vapenverkan, terrorism och sabotage. De unika experimentellresurserna möjliggör allt från standardiserad testning till kvalificerade studier av växelverkan mellan såväl dagens som framtidens stridsdelar och skyddstekniker. Tillgängliga försöksanläggningar möjliggör även storskaliga beskjutnings- och explosionsförsök. Via modellutveckling och med hjälp av moderna beräknings- och värderingsverktyg omsätts resultaten till tekniskt beslutsunderlag vad gäller sårbarheten hos människor, fordon, byggnader etc. samt bedömning av potentialen hos nya vapen- och skyddstekniker.

Forskning

Forskning bedrivs om explosivämnen, utskjutnings- och framdrivningsteknik, stridsdelsteknik, elektromagnetiska vapen och skydd samt undervattensteknik (hydrodynamik och undervattensvapen). Centrala kompetenser är drivämnens förbränning och sprängämnens detonationer, pulsad elektrisk kraft, samt verkan på militära farkoster och vapensystem. Verksamhetens grund är kunskap om snabba deformationer i fasta material, mätteknik för att kunna registrera sådana förlopp, växelverkan mellan vätskor, gaser och fasta material, turbulensmodellering, elektrodynamik, förbrännings- och plasmafysik, numeriska metoder och datorteknik.

Explosivämnesverksamhet

Explosivämnesverksamheten omfattar forskning, utveckling, testning, demilitarisering och småskalig tillverkning av explosivämnen. Vid Grindsjön finns samlad kompetens inom områden som syntes, formulering, analys, karakterisering och initiering av sprängämnen, drivämnen och pyroteknik. Utveckling sker också av tillämpningar inom rymdområdet och antiterrorism. Här utförs klassificerings- och funktionstester av explosivämnen, riskanalyser med inriktning mot brandfarliga och explosiva ämnen samt utbildning inom explosivämnesområdet.

Ammunitionssäkerhet

Ammunitionssäkerhetstester genomförs bland annat genom robotmotorprovning, stabilitets- och åldringsundersökningar

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-01-13