Civil-militär samverkan vid internationella insatser: Från koncept till praktiskt genomförande

Författare:

 • Asplund Maria
 • Beausang Peder
 • Hartoft Percy
 • Wahlberg Maria

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0727--SE

Sidor: 85

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • samverkansbehov
 • samverkan
 • samverkansformer
 • samordning
 • central nivå
 • internationell insats
 • CIMIC
 • civil-militär samverkan
 • cooperation
 • coordination
 • national level
 • international operations
 • civil-military cooperation
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Fredsfrämjande insatser omfattar vanligtvis ett brett spektrum av olika åtgärder och aktörer. Stora krav ställs på att dessa aktörer samverkar med varandra och samordnar sina verksamheter. Syftet med rapporten är att beskriva civil-militär samverkan vid internationella insatser och ge förslag på vad Försvarsmakten kan göra för att förbättra förmågan till denna samverkan. De åtgärder som föreslås rör förmågan till samverkan på fältnivå, men behöver till stor del implementeras av den centrala myndighetsnivån i Sverige. I denna rapport behandlas den mycket viktiga samverkan som sker på fältnivå mellan civila och militära aktörer i samband med fredsfrämjande insatser. Rapporten är både deskriptiv och diskuterande och tar bl.a. upp skillnader mellan konceptuell nivå och fältnivå. Mångfalden av olika organisationer, en oklar rollfördelning, kulturella och organisatoriska skillnader mellan civilt och militärt, är några bland flera faktorer som har komplicerat den civil-militära samverkan. I rapporten dras slutsatsen att det såväl utifrån det militära perspektivet som utifrån det humanitära biståndsperspektivet finns goda anledningar att vara restriktiv med användandet av militära resurser i civila insatser. Dock går det inte att på förhand exakt definiera situationer då det kan vara motiverat att militär ägnar sig åt civila insatser.