Demo NBC-ledningssystem, etapp 1. Slutleverans

Författare:

 • Häggström Britta
 • Olsson Nils
 • Holmström Helena

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1635--SE

Sidor: 210

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • NBC-ledningssystem
 • NBC-ledningsstöd
 • NBC-demonstrator
 • nätverksbaserat
 • processer
 • tjänster
 • systemkrav
 • behovsspecifikation
 • NBC Command andd Control System
 • NBC Decision Support
 • network based
 • processes
 • services
 • specification of technical demands
 • specification of needs

Sammanfattning

Syftet med Demo NBC-ledingssystem, etapp 1, är att stärka NBC-skyddsfunktionens förmåga att ge stöd vid genomförandet av Försvarsmaktens huvuduppgifter, i NBC-miljö eller vid hot om avsiktlig användning av NBC-stridsmedel, så att maximal förmåga och handlingsfrihet bibehålls. En detaljerad beskrivning av Försvarsmaktens NBC-skyddsverksamhet har tagits fram för att identifiera behovet av ledningsstöd. Resultatet är en omfattande processkarta, som i stort sett är organisationsoberoende. Ett antal tjänster, som måste kunna erbjudas för att möta NBC-verksamhetens behov, har också tagits fram. Behoven av IT-stöd redovisas explicit, och utgör grund för en kravspecifikation. Forskning för att förbättra modeller för risk- och konsekvensprognoser har bedrivits. Med användarna i centrum har en del av de identifierade behoven omsatts i tjänster, vilka realiserats i en testbädd för att illustrera och experimentellt testa användbarheten. Detta arbetssätt har bedömts som en framkomlig väg för det vidare utvecklingsarbetet, som föreslås bedrivas tillsammans med SkyddC. Ett koncept för demonstration 2007 har tagits fram. Detta består av ett antal delscenarier, från vilka Försvarsmakten längre fram kan välja. Funktionella krav har definierats i form av tjänster och behovskomponenter för vart och ett av delscenarierna. Behovsurvalet stödjer företrädesvis scenarier som innehåller planerings- och genomförandefaserna, men även behov rörande avveckling och utvärdering finns med.