Optical signature modelling - final report

Författare:

 • Nelsson Claes
 • Forssell Göran
 • Hermansson Patrik
 • Nyberg Sten
 • Persson Andreas
 • Persson Rolf
 • Sjökvist Stefan
 • Winzell Thomas

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1812--SE

Sidor: 48

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • modellering
 • signatur
 • validering
 • CAMEO-SIM
 • IR
 • RadThermIR
 • modelling
 • signature
 • validation

Sammanfattning

Projektet har fokuserat på forskningsfrågor om metoder och modellering för att kunna genomföra en detaljerad prediktion av optisk signatur hos ett mål i bakgrund. Metoder och beräkningsmiljö har byggts för försvarsmaktens behov av prediktion av optisk signatur. Olika koncept på plattformar kan studeras i olika miljöer och väderförhållanden. Optimering av parametrar kan göras, både med avseende på geometri och på ytmaterial. Genom att prediktera mål/bakgrundskontrasten för olika fall kan taktik utvecklas. Vid design och värdering av sensorsystem (inklusive signalbehandling) behövs signaturriktiga modeller av mål och bakgrund. För duellsimuleringar krävs signaturriktigt underlag. Rapporten redovisar arbetet som bedrivits avseende generering av indata, metoder/program för simulering samt modellvalidering. De program som primärt har använts för signatursimuleringen är RadThermIR och CAMEO-SIM. I rapporten presenteras två olika typer av valideringsmetoder: 1. Analys och validering statistiska bildegenskaper; 2. Metoder för att kvantifiera fortplantningen av osäkerheter i indata till utresultatet från signaturberäkningarna. Rapporten visar att relevanta och kvalificerade programvaror finns vid FOI för optiska signaturberäkningar. Metoderna för att gå från indata till simulerade mål i bakgrund har tydliggjorts. Begränsningar har belysts och områden där förbättringar bör ske har identifierats.