Personas - en metod för framtiden? Tillämpning av Personas i Försvarsmaktens ledningssystemutveckling

Författare:

  • Johansson Katarina
  • Granåsen Magdalena
  • Kylesten Birgitta

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1859--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Personas
  • systemutveckling
  • MSI
  • användbarhet
  • human factors
  • system development
  • usability

Sammanfattning

Denna förstudie inom projektet Metodiken Personas E7557 syftar till att undersöka möjligheten med att utföra en anpassning av metoden Personas till utvecklingen av FMLS 2010 samt att göra en bedömning av metodikens möjliga mervärde för ledningssystemutvecklingen.En litteraturgenomgång och kartläggning av hur personas använts tidigare följdes av en ansats till anpassning av metoden mot försvarsmaktskontexten. Vidare presenteras ett exempel som visar hur metoden kan kopplas mot Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Det är ännu oklart exakt hur Personas kan passa in i den metod för systemutveckling som just nu utarbetas inom Ledsyst T, då detta arbete är i en tidig fas. Förstudien visar dock att tidigare identifierade brister gällande användbarhetsfrågor i systemutvecklingen skulle kunna lösas med hjälp av metoden Personas. Därför rekommenderas Personas som ett verktyg för användarfokusering i utveckling av system i FMLS 2010. Dock finns behov av fortsatt empirisk testning och anpassning av metoden under 2006.