FOI Miljöredovisning 2005

Författare:

 • Ahlberg Mats
 • Johansson Jan
 • Jubrink Hans
 • Nedgård Ingvar
 • Thorpsten Jerker
 • Thurén Ronny
 • Torstensson Daniel
 • Tryman Rolf

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1931--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Miljöledningssystem
 • miljökonsekvensbeskrivning
 • miljöforskning
 • environmental management systems
 • environmental impact assessment
 • environmental research

Sammanfattning

Under året har en omlokalisering av myndighetens verksamhet i Stockholmsområdet till gemensamma lokaler i Kista genomförts. Omlokaliseringen har berört avdelningarna Forskningsstöd, Försvarsanalys, Stridssimulering, Strategi och marknad samt Systemteknik. Försvarsmakten har på regeringens uppdrag genomfört sanering av de områden FOI avträtt i Ursvik. FOI har därvid bistått Försvarsmakten vad avser omhändertagande av funna kemikalierester och objekt som misstänkts innehålla explosivämnen. Under år 2005 har FOI genomfört 16 miljöprojekt åt försvarssektorn på totalt 15,5 mkr. Vid FOI bedrivs också civil miljöforskning. Denna omfattade 2005 totalt 8,7 mkr. Av 15 redovisade mål som kopplas till betydande miljöaspekter har 10 uppfyllts helt eller till mer än hälften. Antalet nyttjade timmar vid FOIs telebildsystem har ökat från 771 timmar år 2003 och 862 timmar år 2004 till 1 917 timmar 2005. Den totala kostnaden för miljöarbetet vid FOI uppgick år 2005 till 3 945 tkr. Av denna summa var 445 tkr kostnader för det myndighetsövergripande miljöarbetet och 1 572 tkr kostnader för miljöarbete vid avdelningarna. Myndighetens kostnader för arbete i samband med sanering av FOIs avträdda områden i Ursvik uppgick till 1 928 tkr.