Miljösäkerhet - En översikt

Författare:

 • Åsa Scott Andersson
 • Karl Henrik Dreborg
 • Annica Waleij
 • Maria Elena Wulff

Publiceringsdatum: 2007-06-25

Rapportnummer: FOI-R--2287--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Miljösäkerhet
 • global
 • säkerhet
 • breddad
 • hotbild
 • hållbar
 • utveckling
 • naturresursutarmning

Sammanfattning

Denna rapport handlar om kopplingen mellan miljö, säkerhet och utveckling. Miljösäkerheten har en plats inom ett utvidgat säkerhetsbegrepp, som går utöver den traditionella inriktningen på statens säkerhet gentemot väpnade angrepp. Rapporten diskuterar miljösäkerhet, med betoning på klimat-, energi och naturresursfrågor. Rapporten presenterar en översikt av hur miljösäkerhet har hanterats i den vetenskapliga forskningen samt i internationella organisationer och på nationell nivå i ett antal länder. Aktuella utmaningar inom området lyfts fram samt svenska aktörers syn på miljösäkerhet och möjligheter att agera internationellt inom området. I studien understryks att det är viktigt att den inbördes dynamiken mellan miljö, säkerhet och utveckling förstås och hanteras samlat på nationell nivå. Insikten om de starka sambanden mellan dessa faktorer behöver genomsyra hanteringen inom olika departement och myndigheter. En process för samverkan i dessa frågor kan behöva utvecklas särskilt med tanke på möjligheter att ta fram en gemensam nationell strategi inför det svenska EU-ordförandeskapet 2009. Ett forum för personer verksamma inom miljösäkerhetsområdet, med deltagande från olika samhällssektorer, skulle även kunna vara värdefullt.