Försvarsmaktens framtida roll i civil krishantering

Författare:

  • Ann Ödlund

Publiceringsdatum: 2008-12-08

Rapportnummer: FOI-R--2605--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Försvarsmakten
  • civil krishantering
  • krisberedskap
  • FoRMA

Sammanfattning

Studien behandlar Försvarsmaktens framtida roll i civil krishantering i ett 20-årsperspektiv. En översiktlig genomgång av Försvarsmaktens insatser mellan 2001- 2007 samt en mimistudie med frågor till länsstyrelser och samverkansområden om synen på Försvarsmaktens stöd har genomförts. Resultatet visar att Försvarsmaktens ses som en viktig aktör i krishanteringen. Dock finns en osäkerhet om vilket stöd som aktörerna kan räkna med. Tre nyckelvariabler har tagits fram som bedöms bli centrala för Försvarsmaktens framtida roll: Inriktning och reglering, resurstillgänglighet samt krav på utökad internationell samverkan.