Säkerhetspolitiska aspekter på ökat externt beroende av olja och gas: EU och Kina som exempel

Författare:

  • Alexander Atarodi
  • Jerker Hellström

Publiceringsdatum: 2009-11-19

Rapportnummer: FOI-R--2837--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • energi
  • olja
  • naturgas
  • EU
  • Kina
  • säkerhetspolitik

Sammanfattning

Tillgång på energiråvaror kommer att vara en viktig faktor i den framtida globala säkerhetsordningen. Konkurrensen kommer troligen att bli hårdare i framtiden, framför allt mellan Asien ( if örsta hand Kina och Indien), Nordamerika och Europa. Bristande investeringar i ny produktionskapacitet i kombination med ökad efterfrågan är en bidragande orsak till detta, men också att nya fossila energifyndigheter inte upptäckts i lika snabb takt som tidigare. Stora konsumenter av energi, såsom EU och Kina (som utgör de tematiska nedslagen i denna rapport), försöker diversifiera importen av olja och gas för att inte bli alltför beroende av ett fåtal leverantörer. Merparten av EU:s gas importeras i dag från Ryssland. En gemensam europeisk energipolitik för att diversifiera energiförsörjningen omfattar bl.a. nya infrastruktursatsningar. Detta innebär i sin tur att ledningar för olje- och gasdistribution kommer att gå genom områden som i vissa fall är präglade av konflikter liksom social och politisk oro, exempelvis i Nordafrika, kring Kaspiska Havet och i Mellanöstern. Även om just naturgasens betydelse för Sveriges energiförsörjning är marginell, kommer Sverige att beröras av EU-gemensamma energisäkerhetsfrågor. Det kan exempelvis röra sig om skydd av kritisk infrastruktur inom EU eller involvering i konflikter i EU:s närområde. Kinas enwergibehov ökar vilket har säkerhetspolitiska konsekvenser. Exempelvis påverkar den kinesiska regeringens strategi för att garantera leveranssäkerhet för oljetransporter dess utrikesrelationer. Kina stärker sina relationer med energiproducenter och transitländer världen över. Dessutom är Kina involverat i ett antal territoriella tvister där olje- och gasresurser spelar en icke obetydlig roll. Kinas energiintressen kan få direkta konsekvenser för EU och Sverige som medlemsland. Växande kinesisk energiimport kan eventuellt leda till konkurrens om olja och gas från Ryssland., Centralasien och Mellanöstern, men även Afrika. Samtidigt kan EU och Kina komma att behöva samarbeta alltmer i frågor som rör energisäkerhet.Med ett ökat ömsesidigt beroende mellan Kina och dess energileverantörer tvingas Peking i ökande grad att engagera sig internationellt.