Metodik för riskbedömning

Författare:

 • Staffan Harling
 • Anna-Lena Berg
 • Markus Karlsson
 • Pernilla Magnusson
 • Mats Hartmann

Publiceringsdatum: 2010-10-01

Rapportnummer: FOI-R--3030--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • risk
 • metod
 • värdering
 • splitter
 • oavsiktlig sidoverkan
 • SWERISK
 • sårbarhet
 • människa
 • beslutsunderlag

Sammanfattning

Den här rapporten ger ett förslag på en metodik för riskbedömning för Försvarsmaktens verksamhet som rör risker i samband med användning av vapen, primärt med splittergenererande ammunitionseffekter. Riskbedömningen omfattar de tre första stegen i riskhanteringsprocessen, dvs. riskidentifiering, riskskattning samt riskvärdering. Det två återstående stegen, som handlar om åtgärder och uppföljning, behandlas inte. Metodikens grundidéer är hämtade ur Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell. Begreppet tolerabel eller acceptabel risk diskuteras och jämförs med samhällsvanliga risknivåer. Vilken risknivå som kan accepteras varierar från fall till fall och måste kunna beslutas av ansvarig chef. För att bedöma risk för tredje part (civila) eller egen personal i närheten av en detonationsplats krävs även kunskap om människans sårbarhet för splitter. Ett antal kriterier för kroppsskada redovisas. Den föreslagna arbetsmetodiken tydliggörs med två exempel på olika komplexitetsnivåer. Vidare beskrivs ett verktyg för riskavståndsberäkningar kortfattat.