Nato-kravelement för krigsförbandsspecfikationer - Erfarenheter och analys av projektmål

Författare:

  • Anna Sparf
  • Linda Sjödin
  • Daniel Oskarsson

Publiceringsdatum: 2011-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3302--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Partnerskapsmål
  • Nato Task List (NTL)
  • Capability Codes and
  • Capability Statements
  • Krigsförbandsspecifikation

Sammanfattning

Projektet "NATO-kravelement för Krigsförbandsspecifikationer" bedrivs av Försvarsmakten INSS J0 med stöd av Försvarets Materielverk (FMV) och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Projektets primära målsättning har varit att höja kvaliteten på krigsförbandsspecifikationerna för Insatsorganisation 2014 (IO14) genom att fördela interoperabilitetskrav till krigsförbanden. Sammanställningen av Nato-kravelement återfinns i ett separat dokument och avser att komplettera krigsförbandsspecifikationerna som gäller för IO14. Som en del av projektet har erfarenheter samlats in för att på så sätt dokumentera och ta till vara erfarenheter som Försvarsmakten bör ta med sig i ett fortsatt arbete med Nato-kravelement och med krigsförbandsspecifikationer. Flera förbandsrepresentanter har lyft fram det positiva i att Nato-kravelement äntligen omhändertas och införlivas i kravställningen. Andra förband upplever att de inte riktigt passar in i Nato-strukturen och ytterligare några förband har inte kallats till arbetet då INSS J0 bedömt att de är svåra att relatera till Natokravelement. Med anledning av detta behöver en analys genomföras av hur de förband som inte passar in i Natos struktur ska hanteras. Förbandsrepresentanterna anser att workshop var en bra arbetsform i uppstartsskedet men att fortsatt arbete bäst sker i krigsförbandsansvarigas regi med hjälp av förbandsrepresentanter. Som stöd till det fortsatta arbetet bör lämpliga mallar tas fram. Baserat på den primära målsättningen har en bedömning av hur en bilaga med Nato-kravelement kommer att påverka kvaliteten på krigsförbandsspecifikationerna gjorts. En bilaga bedöms öka kvaliteten på krigsförbandsspecifikationer avseende bedömningskriterierna "Tydlig", "Komplett", "Verifierbar" samt "Spårbarhet". Det enda bedömningskriterium som troligtvis påverkar krigsförbandsspecifikationerna negativt är "Korrekt".