EU och krishantering - strategiska frågor för MSB

Författare:

 • Eva Hagström Frisell
 • Teresa Åhman

Publiceringsdatum: 2012-12-13

Rapportnummer: FOI-R--3551--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • EU
 • MSB
 • krishantering
 • katastrofhantering
 • Europeiska
 • kommissionen
 • Europeiska utrikestjänsten
 • intern säkerhet
 • CCA
 • solidaritetsklausulen
 • civilskydd
 • konsulärt samarbete
 • katastrofförebyggande
 • resiliens
 • civil krishantering
 • GSFP

Sammanfattning

I slutet av 2012 pågår flera parallella processer som syftar till att stärka EU:s förmåga att hantera storskaliga kriser och katastrofer. I denna studie analyseras utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga för att kunna identifiera strategiskt viktiga frågor som MSB behöver bevaka, påverka och anpassa sin verksamhet till. Studien beskriver utvecklingen av EU:s strukturer för krishantering inom t.ex. kommissionen och utrikestjänsten och analyserar några sektorsövergripande processer för krishantering, t.ex. EU:s interna säkerhetsstrategi. Därutöver analyseras utvecklingen inom ett antal politikområden, vilka inkluderar EU:s civilskyddssamarbete, EU:s konsulära samarbete, EU:s arbete med katastrofförebyggande insatser samt civil krishantering inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Det kan konstateras att utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga har tagit fart under de senaste åren och att MSB:s verksamhet i många avseenden och på olika nivåer påverkas av detta. Nya strukturer för krishantering håller på att byggas upp inom EU och sektorsövergripande processer har lanserats när det gäller hotoch riskbedömningar, framtagande av en gemensam lägesbild samt informationsutbyte vid en kris. Den fråga som kommer att ha allra störst påverkan på MSB:s verksamhet är den pågående utvecklingen av EU:s civilskyddssamarbete. Det lagstiftningsförslag som nu är under förhandling kommer framför allt att ställa krav på MSB:s förebyggande och förberedande arbete. Flera av de politikområden som berörs i denna studie styrs av olika principer och det kan vara svårt för MSB att stärka sin roll inom alla områden samtidigt. MSB behöver därför göra en avvägning mellan de olika möjligheter som finns och sätta dessa i relation till den verksamhet myndigheten vill prioritera.