Modeller och optimeringsmetoder för personalflödesanalyser

Författare:

  • Janne Åkerström

Publiceringsdatum: 2013-04-10

Rapportnummer: FOI-R--3648--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Försvarsmakten
  • officerare
  • rekrytering
  • inflöde
  • utflöde
  • linjär programmering

Sammanfattning

I föreliggande rapport presenteras en matematisk modell, byggd på linjär programmering, för flöden av officerare inom Försvarsmakten. Den modellerar och ger möjlighet att optimera flödet mellan kategorier och inflödet av officerare inom hela Försvarsmakten, men kan även (vilket också visas) skalas ner till att endast beröra ett förband eller en vapengren. I rapporten ges också förslag på hur modellen kan användas samt förslag på hur man kan skatta de värden som skall matas in i modellen. Eftersom det under arbetet visade sig nödvändigt att modellera även avgångar ur Försvarsmakten presenteras också en modell för pensionsavgångar bland officerare.