Pålitliga IT-plattformar - Kopplingar mellan Försvarsmaktens behov och litteraturen

Författare:

  • Martin Karresand

Publiceringsdatum: 2014-07-04

Rapportnummer: FOI-R--3903--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • pålitliga
  • IT-system
  • behovsanalys
  • litteraturstudie

Sammanfattning

Den här rapporten redogör för de kopplingar (matchningar) som har identifierats mellan en litteraturstudie och en inventering av Försvarsmaktens behov rörande pålitliga IT-system, båda producerade av FOI. Kopplingarna har identifierats genom att klassificera behoven i sju kategorier i två steg. Först har behovens förklarande texter lästs igenom och alla relevanta kategorier har kopplats till respektive behov. I steg två har nyckelfraser från de förklarande texterna kategoriserats i en kategori per fras. Sedan har resultaten från de två stegen sammanställts. I rapporten konstateras att det finns sju kopplingar (av 52 möjliga) mellan behov och litteratur, men att den tidigare litteraturstudiens omfattning är för snäv och att den därför skulle behöva breddas. För att studera förekomsten av vetenskapliga publikationer utanför litteraturstudiens avgränsningsområde har en begränsad litteraturstudie genomförts inom ramen för den här rapporten. Den nya litteraturstudien visar att det även för de första stegen i systemutvecklingsprocessen regelbundet publiceras vetenskapliga artiklar och att det därför kan antas att det är ett levande forskningsområde, vilket därför mycket väl kan inkluderas i basen för FM:s systemutvecklingskompetens. Om även artiklarna från det utökade forskningsområdet inkluderas i matchningsunderlaget stiger antalet kopplingar till 19.