Civilt försvar - en forskningsöversikt

Författare:

  • Fredrik Lindgren

Publiceringsdatum: 2015-12-09

Rapportnummer: FOI-R--4163--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Civilt försvar
  • höjd beredskap
  • totalförsvar
  • beredskapsplanering
  • forskningsöversikt

Sammanfattning

Genomgången av forsknings- och studierapporter inom området civilt försvar och höjd beredskap visar att det saknas aktuell forskning inom en stor del av området. Merparten av de analyserade publikationerna är från den tidigare halvan av den studerade perioden 1980-2015. Nästan 90 % av forskningsrapporterna som ingår i översikten har mer än tio år på nacken. Eftersom samhället har förändrats i flera avseenden sedan mycket av det analyserade underlaget togs fram finns det ett stort behov av att värdera relevansen av tidigare genomförd forskning i dagens samhälle. Det finns också ett stort behov av att värdera relevansen av närliggande forskning, t.ex. krishantering och människors beteende i kriser, för området civilt försvar och i vilken utsträckning slutsatser och resultat från denna forskning kan överföras till situationer där det råder krigstillstånd i ett samhälle. Bland de kunskapsluckor och forskningsbehov som pekas ut i det analyserade underlaget finns bland annat frågor om det civila försvaret i ett bredare samhälleligt sammanhang, frågor om övergripande styrning och ledning (inklusive ansvarsförhållanden och incitament för samhällets olika aktörer att engagera sig i arbete med civilt försvar), samhällsekonomiska aspekter, ändamålsenlig utformning av enskilda funktioner, människors beteende under krig och relationen mellan det offentliga och medborgaren under krig och höjd beredskap. Mycket lite forskning har ägnats åt frågor som rör det omgivande samhällets förutsättningar att bidra till Försvarsmaktens förmåga under höjd beredskap.