Studie om erfarenheter av användning av solceller i fält

Författare:

  • Annica Waleij
  • Daniel Westerlund
  • Birgitta Liljedahl

Publiceringsdatum: 2015-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4204--SE

Sidor: 67

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Solceller
  • energieffektivisering
  • alternativa energikällor
  • solpaneler
  • insats
  • miljö
  • klimat

Sammanfattning

På uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har FOI genomfört en studie över erfarenheter från användningen av solcellstekniker för energiförsörjning i fält. Studien har omfattat såväl MSB:s egna erfarenheter som erfarenheter från andra civila och militära organisationer som verkar i liknande miljöer. Syftet med studien har varit att förse MSB med underlag för att kunna bedöma vilka aspekter som behöver utvecklas för att MSB ska kunna sätta samman ett fullt solcellskoncept för att möta olika behov. Erfarenheter från användning av olika typer av solcellslösningar vid sex olika insatser/klimat har studerats. Fallande priser på solpaneler, LED-lampor m.m. gör alternativa energikällor till en allt mer attraktiv investering. En övergång till mer energieffektiv verksamhet och alternativa energikedjor stöds av såväl utfallet av klimatkonferensen i Paris (COP-21) som de nya utvecklingsmålen.1 Vidare bidrar en ökad självförsörjning/minskad energianvändning såväl till en minskning av vissa typer av säkerhetsrisker till ökad effektivitet i kärnverksamheten och de operativa leveranserna. Det finns emellertid inte en lösning som passar alla situationer och geografiska platser/klimat. MSB bör därför satsa på att ta fram en portfölj med olika lösningar, inklusive en checklista där det snabbt kan identifieras vilken lösning som är mest sannolik att fungera optimalt, givet de aktuella förutsättningarna. Val av lösningar bör vidare innehålla en livscykelanalys där bl.a. möjligheter till återvinning av uttjänta komponenter i systemet beaktas. En kontinuerlig bevakning av utvecklingen avseende solenergi bör genomföras eftersom utvecklingen går mycket snabbt. Bevakningen bör även innefatta andra alternativa energilösningar (vid, biogas etc.) samt mikronät, som kan tänkas ingå i hybridlösningar. Ett energisparprogram bör tas fram och utbildningsinsatser för att främja ett förändrat beteende genomföras som ett komplement till teknikerna.