Slutrapport 2012-2015 - Hälsorisker vid internationella insatser

Författare:

  • Per Wikström
  • Birgitta Liljedahl
  • Louise Simonsson
  • Annica Waleij

Publiceringsdatum: 2015-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4214--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Hälsorisker
  • luftföroreningar
  • internationella insatser
  • klimatfaktorer
  • industrikemikalie

Sammanfattning

Projektet har främst bedrivits som ett metodutvecklingsprojekt för att skapa en djupare vetenskaplig grund för bedömningar av hälsohot. Resultaten kan nyttjas av FM och andra svenska insatsorganisationer då de vid ett uppkommet behov ska kunna erhålla en snabbare respons med högre kvalitet från FOI rörande hälsohotsbedömningar dels inom ramen för MedUnd-projektet, dels som direktstöd till bl.a. MUST, INNS J4, SkyddC, NBG och FöMedC. Vi kan konstatera att kunskapen om de hälsohot som vi framförallt hittills studerat; industrier, luftföroreningar och klimatologiska faktorer, kontinuerligt under projektperioden använts direkt inom MedUnd-arbetet med hälsohotsbedömningar för potentiella insatsområden men även av andra FM aktörer, vid exempelvis utbildning och kunskapsuppbyggnad. Nyttan för FM har varit såväl strategisk som operativ t. ex. inför Maliinsats och andra insatser, och FOIs kompetens har ökat signifikant inom dessa områden, även taget ny hotbild och ny svensk (FM och MSB) inriktning. Arbetet i projektet har bl. a. inneburit att de bedömda hälsohoten i insatsområden har presenterats på ett annat sätt än tidigare, med högre precision, mer relevans och med högre spatial och temporal upplösning. Vidare har projektet breddat sin kompetensbas avseende hälsoaspekter med relevans ur ett totalförsvarsperspektiv, vilket bedöms varav en viktig bas för det framtida arbetet. De databaser och verktyg som hittills har identifierats, vidareutvecklats och/eller använts har medfört en bättre förståelse och grund för förbättrade hälsohotsbedömningar på kort och lång sikt.