NCS3 - Översikt över arbetet med cyberfysiska system på kommunal nivå

Författare:

  • Fredrik Malmberg Andersson
  • Ann-Sofie Stenerus

Publiceringsdatum: 2016-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4370--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • cyberfysiska system
  • scada
  • industriella informations- och styrsystem
  • digital undercentral

Sammanfattning

Denna studie genomfördes i syfte att få fram en bild över vilken hjälp kommuner ser som relevant i sitt arbete med att hantera cyberfysiska system inom kommunens verksamhet (inkluderande begrepp för digitala system som styr fysiska processer såsom industriella informations- och styrsystem, SCADA, styr- och reglersystem, och dylikt). Ett antal tjänstemän (chefer inom IT och informationssäkerhet, säkerhetssamordnare med flera) i kommuner intervjuades kring hur kommunerna arbetar i dag med de cyberfysiska systemen, och var inom det cyberfysiska området de ser behov av hjälp och stöd. Resultatet visar på en varierande grad av överblick och kontroll inom området. Överlag noteras hjälp i form av guider, checklistor, mallar och konkreta exempel som värdefullt. Ett förslagsområde rör sig kring stöd för att kunna kartlägga de cyberfysiska systemen inom kommunen så att man känner att man gör detta på "rätt" sätt. Ett annat område handlar om stöd i upphandlingen av system. Vad gäller upphandling verkar det variera hur man upplever situationen. En del ser inga problem med detta medan en del noterar att det kräver stor juridisk och teknisk kompetens, och efterlyser konkret stöd inom detta område. Ytterligare ett område där konkret stöd ses som relevant är inom hur man strukturerar upp sin cyberfysiska miljö på bästa sätt. Även stöd i att få högre ledning att ägna mer fokus åt området nämns. (En heltäckande lista över stödinsatser som nämndes som relevanta/intressanta återfinns i bilaga B). I rapporten finns en lista över identifierade typer av cyberfysiska system. Denna lista kan förslagsvis användas vid en inventering i den egna kommunen. Dessutom listas ett antal diskussionspunkter som kan användas som stöd för att komma igång med tankearbete, kartläggning och strukturarbete med de cyberfysiska systemen.