Civilbefälhavare - en övergripande historisk belysning

Författare:

  • Per Larsson

Publiceringsdatum: 2019-09-03

Rapportnummer: FOI-R--4795--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • civilbefälhavare
  • CB
  • CB-kansli
  • civilområden
  • gemensam stabsplats
  • militär-civil samverkan
  • högre regional ledning

Sammanfattning

Under stora delar av kalla kriget (1951-2000) hade totalförsvarets lednings- och samordningsstruktur för det civila och militära försvaret en högre regional nivå. På högre regional nivå inom det tidigare civila försvaret låg lednings- och samordningsansvaret hos Civilbefälhavaren (förkortad CB). CB var understödd av ett eget kansli (CB-kansli). Lednings- och samordningsansvaret utövades inom ett geografiskt avgränsat civilområde, omfattande ett antal län. Denna nu icke-existerande ledningsnivå bör enligt Försvarsberedningen återinrättas för att på nytt underlätta ledning och samordning av totalförsvaret. Regeringen har också 2019 tillsatt en utredning som bland annat ska se över frågan om ett eventuellt återinförande av CB inom totalförsvaret. Mot denna bakgrund är syftet med föreliggande rapport att ur ett historiskt perspektiv övergripande belysa de forna civilbefälhavarnas uppgifter, befogenheter, organisering m.m. i fred och krig. Rapporten utgör endast en historisk faktasammanställning och ingen utvärdering eller bedömning och problematisering av vilken nytta civilbefälhavarinstitutionen skulle tänkas ha i ett framtida återuppbyggt civilt försvar.