NCS3 – Industriella informations- och styrsystem i kris och krig

Författare:

  • Ulrika Eckersand
  • Ann-Sofie Stenerus

Publiceringsdatum: 2020-06-16

Rapportnummer: FOI-R--4935--SE

Sidor: 47

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • ICS
  • prioritering
  • resursfördelning
  • resursförmåga
  • beredskap

Sammanfattning

Resurstillgången hos leverantörer och aktörer som är beroende av industriella informations- och styrsystem (ICS) upplevs god vid normalförhållanden och mindre störningar, men planeringen av resurser är inte byggd för allvarliga samhällsstörningar. Målen för denna studie har varit att kartlägga regelverk samt att fånga utmaningar och problem med prioritering och fördelning av ICS-relaterade resurser när det råder brist i kris eller krig. I det tidigare totalförsvaret fanns en företagsplanläggning för att säkerställa god leveranssäkerhet vid kris och krig. Särskilt kris- och krigsviktiga företag (så kallade K-företag) ingick i denna planläggning. Även idag ska näringsidkare delta i totalförsvarsplaneringen så att samhällsviktig verksamhet fungerar i krig. I intervjuer med såväl leverantörer av ICS-relaterade resurser som myndigheter med ansvar för ICS-tung verksamhet lyfts önskemål om vägledningar och riktlinjer för prioritering och fördelning av ICS-resurser som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet i händelse av en samhällsstörning. Det lyfts exempel på prioriteringsmodeller i intervjuerna, bland annat styrel, prioriteringsmodellen för elnätet. Studien utmynnade efter litteraturstudier och intervjuer i några förslag på lösningar av de identifierade utmaningarna. I rapporten föreslås att en nationell eller regional modell för prioritering tas fram. Vidare föreslås att om den motorreparationstjänst som fanns tidigare återinförs bör ICS-resurser ingå som en del av tjänsten.