Gråzonslägen i krig och fred

Författare:

 • Daniel Jonsson
 • Camilla Eriksson
 • Jenny Ingemarsdotter
 • Niklas Rossbach
 • Christoffer Wedebrand

Publiceringsdatum: 2023-06-12

Rapportnummer: FOI-R--5447--SE

Sidor: 61

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • civilt försvar
 • totalförsvar
 • krisberedskap
 • psykologiskt försvar
 • försörjningsberedskap
 • befolkningsskydd
 • framtidsscenarier
 • explorativa scenarier
 • gråzon
 • gråzonsproblematik
 • hybrida hot
 • hybridhot
 • hybridkrigföring
 • icke-linjär krigföring
 • informationspåverkan
 • påverkansoperationer
 • desinformation
 • ekonomisk krigföring
 • underrättelsehot
 • cyberangrepp
 • sabotage
 • kris
 • säkerhetspolitisk kris
 • krig

Sammanfattning

Genom tolv scenarier illustrerar rapporten hur antagonistiska gråzonshot skulle kunna gestaltas, nu och i framtiden, i olika konfliktnivåer, i samspel med olika slags kriser (ekonomi, miljö, klimat, olyckor osv.) och samhällsförändringar (internationalisering, digitalisering, polarisering osv.). Scenarierna utforskar även antagonistiska gråzonshot före, under och efter en krigssituation. Scenarierna syftar till vara tankeväckande och exemplifierande och ska i första hand ses som inspel till långsiktig policy- och strategiutveckling snarare än som planeringsantaganden. Rapporten sammanfattar också forskningsresultat och övergripande slutsatser om totalförsvarsutvecklingen som uppkommit i det femåriga forskningsprojektet 3F för civilt försvar i gråzon (2018-2022), som finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Slutsatserna rör totalförsvarets förutsättningar i termer av bland annat försvarsvilja, näringslivets roll och behovet av långsiktiga förhållningssätt och planeringsperspektiv, exempelvis i form av framtidsinriktad omvärldsbevakning och strategiska lägesbilder. Det handlar också om prioriteringar, handlingskraft, ansvar och uthållighet i kriser och krig, liksom om för- och nackdelar förknippade med införandet av en så kallad civil beredskapstrappa, samt att planera för civil beredskap på olika systemnivåer.