Frankrike, Storbritannien och EU:s militära krishantering. En jämförelse av budskapet i franska och brittiska officiella anföranden under 1999-2000

Författare:

 • Sundberg Anna

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0107--SE

Sidor: 101

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Defence analysis
 • Avd. för Försvarsanalys
 • EU
 • Frankrike
 • Storbritannien
 • militär krishantering
 • ESDP
 • France
 • Great Britain
 • military crisis-management
 • 16

Sammanfattning

Syftet med denna rapport har varit att utifrån officiella uttalanden j ärnföra Frankrikes och Storbritanniens tolkning av och syn på EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete samt att söka påvisa och förklara skillnader och likheter mellan deras ställningstaganden. Avsikten har vidare varit att med denna sammanställning som grund resonera kring potentiella stötestenar för det europeiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetets fortsatta utveckling mot målet om en effektiv militär krishanteringskapacitet. Eftersom det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet inte är en isolerad företeelse inom EU har det varit nödvändigt att också inbegripa en vidare analys av ländernas respektive syn på sin relation till EU och på den europeiska integrationsprocessens utveckling i allmänhet.