Integration av optisk sensor i undervattensplattform för minsökning

Författare:

 • Ove Steinvall
 • Andersson Marie
 • Tulldahl Michael
 • Olsson Andreas
 • Zyra Stan

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0297--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • undervattenssensorer
 • grön laser
 • multisensorsystem
 • minsökning
 • undervattendetektion
 • underwater sensors
 • green laser
 • multisensors
 • mine detection
 • underwater detection

Sammanfattning

Denna rapport belyser möjligheterna till kombinerade system för minjakt baserade på akustik, elektromagnetiska metoder samt optisk teknik. Systemen avgränsas till undervattensopererande system såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster. Tonvikten ligger på de optiska sensorerna och hur de kan ingå i ett totalsystem tillsammans med akustiska och elektromagnetiska sensorer. En kort översikt av mintyper ges varefter en tekniköversikt presenteras. Tekniköversikten baseras på tidigare studier inom akustik, elektromagnetik samt optisk teknik utförda av FOI och andra internationella aktörer. Därefter ges några operativa erfarenheter av minröjning från den svenska marinen. Slutligen diskuteras några tänkbara sensorkombinationer på undervattensplattformar och avslutningsvis ges rekommendationer till fortsatt arbete. Operativa erfarenheter från dagens system kan kort sammanfattas med att behov finns att förbättra klassificeringsförmåga och räckvidd, samt förmågan att detektera nedgrävda minor. En laserbaserad sensor förväntas ge ökad förmåga för klassificering av bottenliggande minor. I de framlagda multisensorkoncepten föreslås huvudsensorn vara en syntetisk apertursonar eller eventuellt en parametrisk sonar. Den laserbaserade sensorn kan ha kapacitet att detektera bottensignaturer över nedgrävda minor, men eftersom detta är en indirekt, och därmed osäker mätmetod, så är det önskvärt med kompletterande akustisk eller magnetisk sensor i ett multisensorkoncept. Det föreligger behov av att utvärdera den laserbaserade sensorn för svenska vatten och bottnar.