Utvärdering av metoder för tidsdifferensestimering ur ett telekrigperspektiv

Författare:

  • Ahnström Ulrika
  • Falk Johan

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0335--SE

Sidor: 53

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • TDOA
  • korrelation
  • riktningsbestämning
  • tidsdifferensmätning
  • correlation
  • direction finding

Sammanfattning

Vid riktningsbestämning genom TDOA-estimering beräknas tidsdifferensen för en signal mottagen i två synkrona mottagarkanaler kopplade till var sin antenn vilka är spatialt separerade. De båda mottagna signalerna korreleras och tidsdifferensmätningen kan göras antingen i tidsplanet eller i frekvensplanet. Simuleringar har gjorts med syfte att jämföra de båda metoderna avseende skattningsnoggrannhet. Skattning i frekvensdomän ger bäst resultat för smalbandiga signaler men för bredare signaler ger skattning i tidsdomän bäst resultat. Simuleringarna har även visat att skattningsresultatet kan förbättras genom medelvärdesbildning samt genom frekvensfiltrering vid skattning i tidsdomän eller riktningsfiltrering vid skattning i frekvensdomän. Skattningsresultatet påverkas även av signalbandbredden, ju bredare signal desto bättre skattning. Även ökad datalängd ger bättre resultat.