Jugoslavienkriget 1999. Erfarenheter från olika delar av det civila försvaret

Författare:

 • Ternblad Sten
 • Wulff Petter
 • Ödlund Ann

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0545--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • civilt försvar
 • skyddsrum
 • utrymning
 • krishantering
 • flygangrepp
 • strategisk bombning
 • Allied Force
 • psykologiska effekter
 • Civil Defence
 • crisis management
 • air raid shelters
 • evacuation
 • Air Attack
 • strategic bombing
 • allied force
 • psychological effects
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Den av NATO ledda flygkampanjen operation "Alled Force" 1999 mot Jugoslavien var den första större flygkampanj i Europa sedan Andra världskriget. Den innehöll dels en strategisk bombning av infrastrukturen i Jugoslavien, dels en taktisk bombning av militära mål, främst i provinsen Kosovo och Metohija. Det är av intresse att samla in erfarenheter och kunskap från länder som varit i krig för att undersöka om något av detta kan implementeras i Sverige. Som en del av detta har projektet Jugoslavienkriget 1999 intervjuat ett stort antal företrädare för civilt försvar i Jugoslavien om deras erfarenheter av den strategiska bombningen. Denna rapport redovisar resultaten från intervjuerna med inriktning mot kommunal nivå. De omfattar bland annat flyglarm, skyddsrum, utrymning, flyttning av riskkällor och information. Rapporten redovisar även andra typer av erfarenheter av vad som hände i Jugoslavien under bombningarna. Detta är sådant som inte direkt hanteras av kommunal nivå, men som påverkar den. Hit hör exempelvis hamstring, svartabörshandel och arbetsbenägenhet. Rapporten innehåller även en bilaga som är en litteraturstudie över psykosociala konsekvenser som följd av flygbombningarna.