Cyberterrorism: Öppnar IT nya möjligheter för terrorism ?

Författare:

 • Grennert Josefin
 • Tham Lindell Magdalena

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0626--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • informationsteknik
 • IT-hot
 • informationsoperationer
 • informationskrigföring
 • terrorism
 • cyberterrorism
 • information technology
 • IT-related threats
 • information operations
 • information warfare
 • terrorism
 • cyber terrorism
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Syftet med rapporten är att klargöra vad cyberterrorism är samt att utröna huruvida ett sådant hot föreligger mot vårt samhälle eller har potentialen att utvecklas på sikt. l rapporten förs en definitionsdiskussion och en definition av cyberterrorism föreslås. Sammanslagningen av "cyber" med "terrorism" ger vid handen att begreppet innebär ett nytt medel för terrorism samt att det är skilt från andra typer av databrottslighet vilka inte är att klassa som terrorism. Det är mer sannolikt att cyberterrorism växer fram som ett komplement till, snarare än ersättning av, konventionella angrepp. Det är tänkbart att cyberterrorism skulle kunna användas i anslutning till konventionella angrepp i syfte att förstärka våldsverkan och fördröja samhällets återhämtning. Sveriges utsatthet för terrorism förefaller idag vara liten. Hotbilden kan dock snabbt komma att förändras och faktorer som kan påverka är internationella insatser, deltagande i kampen mot internationell terrorism eller en starkare integrering inom EU genom vilken Sverige kan fä del i andra länders säkerhetsproblematik. Möjligheterna att idag utför a cyberterrorism i Sverige bedöms som små. Det är av säkerhetspolitisk betydelse att sårbarheten i den kritiska tekniska infrastrukturen hålls så låg som möjligt och att sårbarheter inte byggs in i systemen.