Strategy for the Unexpected. The link between changing policies and military capabilities

Författare:

 • Tunberger Johan
 • Blomqvist Jan
 • Ternblad Sten

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0642--SE

Sidor: 66

Skriven på: Other

Nyckelord:

 • strategi
 • operativ förmåga
 • grundläggande försvarsförmåga
 • insatsberedskap
 • Natos utvidgning
 • strategy
 • military capabilities
 • military readiness
 • Nato´s expansion
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

TOF-projektets (Totalförsvarets Operativa Förmåga) övergripande syfte är att ge uppdragsgivaren, Försvarsdepartementet, en kompletterande analys av totalförsvarets förmåga i ett strategiskt perspektiv. Denna delrapport fokuserar på tänkbara militära utmaningar i relativ närtid « 1 Oår), som kan beröra Sverige eller svenska intressen i närområdet "vid en kds som utvecklas ur nuvarande omvärldsläge" och att därvid belysa vilka krav som begreppet grundläggande försvarsförmåga kan ställa. Ett viktigt antagande är att trendbrott - i studien benämnda rupturer - inträffar. Olika typer av ageranden - adaptiva strategier - belyses liksom de ramar för den strategiska handlingsfriheten som grundstrategin - militär struktur, uppgifter, beredskap, doktrin m m - sätter. TOF pekar på att de största riskerna för strategiska utmaningar mot Sverige eller svenska intressen är förbundna med Sveriges alltmer aktiva roll i den europeiska säkerhetsprocessen. Särskilt pekas på möjligheterna av "malströmsutveckling"; exempelvis att Sverige och andra stater ingriper i en kris med stark dynamik och som fördjupas i flera steg så att de ursprungliga förutsättningarna liksom målen för de olika aktörerna i grunden förändras. Studien visar att den strategiska handlingsfriheten att agera med militära medel i gråzonslägen är starkt begränsad. l studien diskuteras även möjligheterna att öka den strategiska handlingsfriheten inom ramen för den grundläggande försvarsförmågan.