Metoder för miljöriskbedömning av försvarsspecifika kemikalier. I. Explosivämnen

Författare:

 • Sjöström Jan
 • Berglind Rune
 • Ahlberg Mats

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0885--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Miljöriskbedömning
 • explosivämnen
 • TNT
 • toxicitetstester
 • förorenade markområden
 • environmental risk assessment
 • explosives
 • toxicity tests
 • contaminated soil
 • contaminated water areas

Sammanfattning

Grunden till den miljöforskning för försvarssektorn som idag bedrivs vid FOI NBC-skydd lades 1994. med ledning av resultat från inledande undersökningar för bl a FMVs räkning samt utgående från Försvarsmaktens behov, framkom vikten av en riktad forskningsverksverksamhet i första hand fokuserad mot explosivämnens påverkan på miljön. Den uppbyggnad av relevant kompetens vid FOI NBC-skydd som började redan i mitten av 90-talet integrerades med nyrekryterad kompetens i projektet Miljöriskbedömningar av försvarsspecifika kemikalier: 1. Explosivämnen. Projektet pågick mellan 1998 och 2001 på uppdrag av FM. Föreliggande rapport redovisar kortfattat projektverksamheten som bedrivits 1998-2001. En redogörelse görs även för de inledande arbetena under 1994-1997. Sammanställningen baseras på FOIs årsrapporter samt kategorierna publicerade rapporter, vetenskapliga uppsatser, diarieförda ärenden och konferensbidrag. utöver detta har projektkompetensen nyttjats flitigt även för undervisning på universitet samt för handledning av examensarbeten, en licentiatuppsats och två doktorsavhandlingar, vilka dock ej ingår i sammanställningen.