Optiska signaturer: Slutrapport

Författare:

 • Nelsson Claes
 • Forssell Göran
 • Hermansson Patrik
 • Hågård Arne
 • Nyberg Sten
 • Persson Rolf

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1008--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • atmosfärsdämpning
 • IR-modellering
 • optiska signaturer
 • polarisation
 • simulering
 • Terrtex
 • atmospheric attenuation
 • IR modelling
 • optical signatures
 • polarization
 • simulation

Sammanfattning

Projekt Optiska signaturer har under perioden 2001-2003 bedrivit grundläggande forskning kring signaturfenomen och signaturanalys. Arbetet har rört mål- och bakgrundssignaturer samt atmosfärens inverkan på signaturen. Från mätningar har en databank med bakgrundssignaturer byggts upp. Utgående från den har en statistisk analys genomförts samt en studie av bakgrundens spektralinnehåll. Det finns därmed ett bra underlag för kravsättning av plattformssignaturer inom försvaret. Kapaciteten på modelleringsområdet har ökat genom anskaffning och egen utveckling av signaturkoder. Bl.a. har en semi-empirisk bakgrundsmodell utvecklats. Kompetensen har vidare stärkts genom valideringsarbete. Det finns nu en kompetensgrupp och simuleringsmjukvara tillgänglig vid FOI som kan vara till nytta för försvaret vid värdering av befintliga och nya plattformskoncept samt vid värdering av nya sensorlösningar. Polarisationseffekter hos mål och bakgrund har studerats. T.ex. har förmågan att hitta kamouflerade objekt m.h.a. en polarisationskänslig sensor analyserats. Ett program för texturbaserad signaturanalys utifrån bilder har utvecklats och används nu även inom försvarssektorn utanför FOI. Tidigare insamlade atmosfärstransmissionsdata har legat till grund för en ny aerosoldämpningsmodell för svenska förhållanden. Modellen har implementerats i ett PC-program som nu finns i en första version. Rapporten beskriver sammanfattande de olika aktiviteterna och resultaten i projektet. För ytterligare information om projektets verksamhet finns en omfattande referenslista.