Värdering telekrig i radarmålsökare. Slutrapport

Författare:

 • Gadd Staffan
 • Gustavsson Jan
 • Jonsson Nils-Uno
 • Karlsson Nils
 • Wilow Mathias

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1024--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • telekrig
 • radar
 • målsökare
 • radarmotmedel
 • electronic warfare
 • seeker
 • countermeasures

Sammanfattning

I den här rapporten ges en sammanfattning av projektet Värdering telekrig i radarmålsökare, inom FOT-område Telekrigföring med EM-vapen och skydd. Projektet har sedan 1994 varit en viktig komponent i arbetet med att utveckla det svenska försvarets kunskap och kompetens för värdering av telekrig i radarmålsökare. För att behärska detta område krävs kunskap och erfarenhet inte bara om de enskilda systemen. Det är viktigt att se och behärska samspelet mellan telekrigsystemen, dess plattformar, hotsystemen, den operativa miljön och den personal som hanterar systemen. Följande system har utvecklats inom projektet Arken - mobilt, koherent radarmätsystem som kan utföra dynamiska hotorienterade och högupplösande mätningar av objekt och motmedel i operativa miljöer. GMS - Generisk MålSökare. Flygburet radarsystem som kan nyttjas för forskning, utvärdering samt utbildning av marinens besättningar avseende telekriguppträdande. SMU - SignalMätUtrustnmg. Helikopterburet mätsystem för utvärdering av hotet mot våra radarstationer från signalsökande robotar. Mätningar har bl.a. genomförts mot korvett Visby, Tp-84 Hercules, lv-radar UndE23 och mot flera olika typer av radanmotmedel.