A kurtosis-based approximative method for intersystem interference analysis

Författare:

 • Linder Sara
 • Tronarp Otto
 • Rantakokko Jouni

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1053--SE

Sidor: 46

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • telekonflikter
 • digitala kommunikationssystem
 • AWGN-approximation
 • högre ordningens statistik
 • kumulanter
 • kurtosis
 • pulsade signaler
 • telekonfliktverktyg
 • intersystem interference
 • digital communication systems
 • AWGN-approximation
 • higher-order statistics
 • cumulants
 • kurtosis
 • pulsed signals
 • intersystem interference analysis tools

Sammanfattning

Att bestämma påverkan på ett digitalt radiosystem som orsakas av en elektromagnetisk interferens kräver ofta relativt komplexa beräkningar och analyser. Det finns därför ett stort behov av approximativa metoder som är lämpade för datorbaserade verktyg avsedda för telekonfliktanalyser. Vi har undersökt olika typer av pulsade signalers påverkan på en digital mottagare. Kurtosis har skattats för dessa signaler, både analytiskt och genom simuleringar. Vi föreslår även en metod, med låg komplexitet, som använder kurtosis för att skatta påverkan på en digital mottagare. En sådan metod skulle till exempel kunna användas i ett telekonfliktverktyg.