Utvecklingsmetoder för samhällsförsvaret

Författare:

 • Morin Magnus
 • Jenvald Johan
 • Thorstensson Mirko (ed.)

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1064--SE

Sidor: 242

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • utvecklingsmetoder
 • modellering
 • visualisering
 • fältstudier
 • samverkan
 • uppföljning
 • träning
 • MIND
 • NBF
 • development methods
 • modelling
 • visualisation
 • field exercises
 • cooperation
 • monitoring
 • training
 • NCW

Sammanfattning

Utveckling av förmågor, funktioner, system och enheter i alla delar som ingår i samhällets försvar är väsentliga för att säkerställa att olika hot kan mötas. Nu står vi i en förändringsprocess där gamla hotbilder bytts ut. Vi måste utveckla en förmåga att möta hot som vi inte idag känner till i detalj. Vi måste skapa en flexibel och dynamisk försvarsstruktur som kontinuerligt kan utvecklas för att verka i en föränderlig omvärld. Denna rapport är indelad i två delar. Den första delen beskriver hur modellering, simulering och visualisering kan användas som verktyg för att stödja utveckling av det framtida försvaret. Vi sammanfattar tre års forskning inom området och presenterar resultat, slutsatser och rekommendationer som beskriver hur utveckling kan bedrivas. Vi beskriver en metod och ett modellerings och simuleringsramverk som stödjer insatsmodellering, utbildning och träning som ett led i utveckling av förmåga hos sammansatta insatsstyrkor. Med tre olika applikationsexempel beskriver vi hur metoder och teknik provats i fältövningar och i skarpa insatser. Del två av rapporten består av bilagda uppsatser som publicerats inom projektet under 2001-2003. I det här bokformatet hoppas vi kunna sprida forskningsresultaten till en bredare kundkrets.