Behovsanalys av SitSyst-byggaren - en metodrapport som stöd för den fortsatta utvecklingen av tjänstehanteringsverktyg

Författare:

  • Alfredson Jens
  • Lindoff Jenny
  • Rencrantz Carin

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1231--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • NBF
  • tjänster
  • situationsanpassade system
  • NBF
  • services
  • situtation optimized systems

Sammanfattning

För att kunna skapa situationsanpassade system i det framtida nätverksbaserade försvaret är ett verktyg (SitSyst-byggaren) under utveckling. SitSyst-byggaren kan användas för att skapa situationsanpassade ledningssystem som är tjänstebaserade och distribuerade. Genom att hantera/konfigurera distribuerade tjänster kan man skapa ett flexibelt system som kan förändras allteftersom förändringar sker i den dynamiska omgivningen. Föreliggande rapport granskar SitSyst-byggaren utifrån ett användarperspektiv och syftar till att utgöra ett stöd i den fortsatta utvecklingen av verktyget. Arbetet fokuserar på ett antal grundfrågeställningar som rör vem som ska använda SitSyst-byggaren, vad den ska användas till och varför, samt när, var och hur den ska användas. Rapporten baseras på litteraturstudier, arbetsmöten, seminarier och intervjuer med potentiella användare. Resultatet visar att SitSyst-byggaren skulle kunna vara till nytta för olika användare i olika situationer. Det räcker dock inte att anpassa verktyget efter situationen utan det måste även anpassas efter användarens förutsättningar och behov. Vikten av detta belyses genom att exemplifiera hur olika användares behov påverkar SitSyst-byggarens utformning och funktionalitet. Verktyget har både styrkor och svagheter, men för att det ska bli effektivt och användbart är det viktigt att göra en mer omfattande analys av ovanstående frågeställningar så att svaren på dessa kan utgöra en grund för den fortsatta utvecklingen.