FoRMA - Årsrapport 2004

Författare:

 • Kindvall Göran

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1453--SE

Sidor: 53

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • perspektivplanering
 • spel
 • analys
 • nätverk
 • interoperabilitet
 • ledning
 • logistik
 • effektbaserade operationer
 • ekonomi
 • simulering
 • long term planning
 • analytical wargame
 • analysis
 • network
 • interoperability
 • command and control
 • logistics
 • effectsbased operations
 • defence costing
 • simulation
 • Försvarsanalys
 • Defence Analysis

Sammanfattning

De bägge FoRMA-projekten har genomförts av FOI på försvarsmaktens uppdrag. Från att ursprungligen ha haft för avsikt att vara framåtblickande kom arbetet under året genom ominriktning att i huvudsak stödja perspektivplaneringen med kompletterande underlag inför Försvarsbeslut 2004.Två spel har genomförts tillsammans med HKV som underlag för att värdera svenskt bidrag inom ramen för EUs Battle Group-koncept respektive värdera Försvarsmaktens förmåga att klara av nationella uppgifter. Spelen bedöms ha varit lyckade och kommer att vara en bra grund för fortsatt metodutveckling. De scenarier som utnyttjats bedöms också vara en bra grund för fortsatt arbete med att belysa den verksamhet som Försvarsmakten behöver kunna genomföra nationellt och internationellt. Arbete med en bred omvärldsanalys har startat under året. Denna syftar till att bygga upp kunskap inom områden relevanta för Försvarsmaktens utveckling och roll. Detta underlag skall under 2005 bl.a. utnyttjas för framtagning av nya planeringsscenarier(STSer). Liksom tidigare år har olika grupper arbetat med områdesvisa analyser och metodutveckling, t.ex. inom ekonomiområdet. En analys av effektbaserade operationer och hur Sverige skall förhålla sig till detta koncept har också genomförts under året. För fortsättningen av FoRMA är det viktigt att hitta en bra avvägning mellan långsiktig kunskapsbyggande verksamhet och verksamhet av avtappande och metodstödjande karaktär.