Vad kostar försvaret i framtiden? Ekonomiberäkningar i strategisk planering

Författare:

 • Henriksson Karl-Henrik
 • Jonsson Ulf

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1640--SE

Sidor: 63

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • EBV
 • ekonomiberäkningar
 • perspektivplanering
 • materiel
 • personal
 • grundorganisation
 • försvarsbeslut
 • avvägning
 • anslag
 • cost calculation
 • long term planning
 • long term defence planning
 • materiel
 • equipment
 • personnel
 • infrastructure for training
 • peace time organisation
 • defence resolution
 • appropriation

Sammanfattning

Denna rapport beskriver det ekonomiberäkningsverktyg (EBV) som utvecklats och använts i Försvarsmaktens perspektivplanering (PerP) 2002-2004. EBV beräknar anslagspåverkan som kompletta försvarsmaktsstrukturer ger i 10- och 20-årsperspektivet. EBV har använts i perspektivplaneringens arbete med att ta fram målbildsstrukturer inför försvarsbeslutet 2004. Syftet med rapporten är dels att vara en dokumentation av verktyget men framför allt att vara en erfarenhetskälla för framtida försvarsmaktsrelaterade ekonomiberäkningar. Rapporten vänder sig därmed till såväl FOI som Försvarsmakten. Beskrivningen behandlar EBV:s bakgrund och syfte samt verktygets användningsområde. Vidare beskrivs verktygets uppbyggnad och de modeller som ligger bakom utformningen av verktyget. De beräkningar som görs i verktyget beskrivs översiktligt samt vilka antaganden som görs och varifrån indata hämtas. Slutligen dras ett antal erfarenheter utifrån genomfört arbete och exempel ges på områden där beräkningsmetodiken kan utvecklas. Rapporten har granskats av Försvarsmaktens Ekonomidirektör.