Inventering av tekniskt beslutstöd för ledning av strid i urban miljö - TEBE slutrapport

Författare:

 • Ahlberg Simon
 • Bergman Joakim
 • Hasewinkel Håkan
 • Hörling Pontus
 • Kylesten Birgitta
 • Lindahl Björn
 • Söderman Ulf
 • Törne Anders

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1819--SE

Sidor: 74

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • beslutstöd
 • urban terräng
 • militära operationer
 • geodata
 • 3D-modeller
 • informationsfusion
 • decision support
 • urban terrain
 • military operations
 • 3D-models
 • information fusion

Sammanfattning

Detta är slutrapporten från ett ett-årigt projekt vars syfte var att undersöka hur viktiga delsystem i ett tekniskt beslutstöd för militära operationer i urban terräng (MOUT) för det svenska försvaret skall utformas och värderas utgående från användarbehov. Projektet har genom fältförsök, användarexperiment, intervjuer och kontakter med förbanden kartlagt användarbehov. Dessutom har en teknikinventering gjorts genom att analysera tekniska möjligheter och förutsättningar. Resultatet som beskrivs i rapporten är en beskrivning av ett fortsatt projekt som fokuseras mot ett tekniskt innehåll som utgår från utvecklingen inom kartering, generering av 3D-modeller, möjligheten att integrera förändringar i geoinfo och den snabba prestandahöjningen på bärbara datorer och PDA. Grundantagandet är att 3D-information är väsentlig för beslutsfattande i urbana miljöer och att behov finns av taktisk kartering och användarkontrollerad uppdatering av geoinfo. Till detta kommer kopplingen till länkade underrättelser som kopplas till plats och visualiseringen av detta i 3D. Effektmålet för ett fortsatt projekt är att till 2007 ha beskrivit ett koncept för beslutstöd och utfört validering av vissa delfunktioner med användarexperiment eller fältstudier.