Är det viktigt att förstå varandra för att prestera bra?

Författare:

  • Rencrantz Carin
  • Lindoff Jenny
  • Andersson Jan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1885--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • gemensam lägesuppfattning
  • kritiska händelser
  • stridsledning
  • Stri
  • luftbevakning
  • Lbev

Sammanfattning

I detta arbete presenteras en studie genomförd vid StriC i Uppsala. Syftet var att studera hur gemensamma uppfattningar, mellan olika operatörer, i specifika roller, är relaterade till hur teamet presterar. Under en övningsvecka genomförde ett Strilförband sju scenarion. Detta förband bestod av operatörer som utför liknade uppgifter i sin vardag. De scenarion som användes var utformade så att operatörerna skulle få träna på händelser som sällan sker under deras vardag. I huvudsak jämförde vi hur de olika uppgifterna påverkade dels Strifunktionen och dels Lbevfunktionen. Bakgrundsdata, semi-dynamiska enkätdata samt enkäter nyttjades för att beskriva relationen mellan gemensamma uppfattningar och prestation. Observatörsbedömningar användes för att mäta hur väl de olika funktionerna presterade. Resultaten visar att deltagarna upplevde att de scenarion, som användes, var relevanta och att mätinstrumenten inte var störande samt att deras bakgrundskunskaper uppfyllde kriteriet "rätt individ på rätt plats". Operatörernas prestation påverkas av om de har en gemensam upffattning, detta gäller i synnerhet när operatörerna utsätts för kritiska händelser. Operatörernas prestation kan inte relateras till gemensam uppfattning vid icke-kritiska händelser. Avslutningsvis presteras fem intressanta slutsatser utifrån pedagogiskt, metodologiskt och vetenskapligt perspektiv.