Simuleringar av nedskjutningen av DC-3:an

Författare:

 • Hartmann Mats
 • Tyrberg Andreas

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1969--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Verkansvärdering
 • DC-3
 • MIG 15
 • AVAL
 • nedskjutning
 • splitX
 • assessment
 • DC-3
 • MIG 15
 • AVAL
 • attack
 • splitx

Sammanfattning

FOI har stöttat haveriutredningen av den DC-3:a som sköts ned den 13 juni 1952 genom att bland annat identifiera skador på det bärgade planet och genomföra simuleringar av beskjutningen. Denna rapport redovisar de simuleringar som genomförts och översiktligt de modeller som använts. De splitterträffar som simuleringarna visar på stämmer väl överens med de skador som identifierats på det bärgade planet. Sannolikheten att besättningsmännen träffades av splitter i samband med attacken har uppskattats. Simuleringarna visar att det är låg sannolikhet att alla ombord skulle skadas av splitterträffar. Det är dessutom så att av de fyra besättningsmän som inte återfunnits är tre av dem bland de personer som har minst sannolikhet att träffas av splitter. Flygplans rörelsemöjligheter i luften är stora vilket medför att simuleringarna inte kan ge något entydigt svar på antalet attacker från den MIG 15 som antas utfört angreppet, trots att planet är träffat både på över- och undersidan.