Intelligenta skydd mot intrång i skyddsobjekt - metoder och tekniker

Författare:

 • Jungert Erland
 • Lantz Fredrik

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1993--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • intelligenta intrångsskydd
 • säkerhetsövervakning
 • hotanalys
 • situationsanalys
 • hotupptäckt
 • databrytning
 • informationsfusion
 • beslutsstöd
 • data brytning
 • Intelligent Physical Protection System
 • threat detection
 • alarm assessment
 • security surveillance
 • threat analysis
 • situation analysis
 • information fusion
 • data mining
 • decision support

Sammanfattning

Intrång i olika skyddsanläggningar har på senare tid blivit allt vanligare. Syftet med intrånget kan vara att stjäla stöldbegärliga tillgångar, genomföra sabotage eller genomföra terrorhandlingar, men även att frita interner från en anstalt. Oftast är dessa anläggningar försedda med larm av varierande slag, såsom videokameror, andra typer av sensorer och detektorer. När intrånget sker och larmet går är det vanligen för sent att vidta några mer kraftfulla åtgärder för att förhindra detsamma. Eftersom i många fall stora värden står på spel, och då också kostnaderna för att bevaka dessa anläggningar är mycket stora, behövs åtgärder för att omintetgöra eller minska konsekvenserna av intrången. Den lösning som föreslås i detta arbete består av ett datorsystem försett med multipla sensorer, olika dataanalysfunktioner och beslutsstödshjälpmedel. Ett sådant system skall göra det möjligt att preventivt följa skeenden utanför anläggningarna med syftet att avgöra om misstänkta och onormala aktiviteter utgör del i någon plan för ett intrångsförsök. Upptäckten av sådana aktiviteter bör göra det möjligt att vidta lämpliga åtgärder. Detta ökar möjligheterna att antingen förhindra eller att åtminstone minska konsekvenserna av ett intrång.