UAV ESM Förstudie - Slutrapport

Författare:

 • Falk Johan
 • Edefur Henrik
 • Erickson Roland
 • Henriksson Daniel
 • Torlund Per-Åke

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2054--SE

Sidor: 69

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • UAV
 • ESM
 • signalspaning
 • positionering
 • pejling
 • internationella uppdrag
 • telekrig
 • positioning
 • direction finding
 • electronic warfare
 • direction-finding
 • international missions
 • electronic warfare

Sammanfattning

I ett uppdrag inom ramen för försvarsmaktens FoT-beställning fick FOI uppdraget att i en förstudie studera aspekter rörande hur ett UAV-baserat signalspaningssystem bör utformas. Arbetet har dels redovisats i seminarieform och dels i form av denna rapport. Inledningsvis innehåller rapporten en introduktion samt några förkortningar och definitioner. Dessutom beskrivs övergripande det behov som försvarsmakten indikerat. Större delen av rapporten fokuserar på tekniska och taktiska aspekter kring UAV-baserad signalspaning. I kapitel 5 beskrivs vilka grundläggande funktioner som en ESM-system kan ha. Kapitel 6 redovisar de stora och viktiga tekniska utmaningar som finns för att kunna realisera ett UAV-baserat ESM system. I kapitel 7 redovisas några systemexempel. Dessa system används sedan i kapitel 8 där de taktiska möjligheterna genomlyses med hjälp av ett scenario och ett antal tillhörande typsituationer. Kapitel 9 fokuserar på plattformsaspekter och redovisar ett antal exempel på plattformar med varierande flygprincip. Mervärde av UAV-baserad ESM berörs i kapitel 10. Avslutningsvis återfinns några förslag på fortsatt arbete inom området.