LKS demonstrator som plattform för att mäta effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga. - Användartest LKS demonstrator version 2

Författare:

 • Magdalena Hammervik
 • Jenny Lindoff
 • Martin Castor
 • Peter Berggren
 • Birgitta Kylesten

Publiceringsdatum: 2007-05-14

Rapportnummer: FOI-R--2254--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ledningskrigföring
 • demonstrator
 • telekrig
 • nätverksoperationer
 • informationsoperationer
 • människa system interaktion
 • värdering
 • MSI
 • LKS

Sammanfattning

FOI utvecklar på uppdrag av FMV en demonstrator som en del i utvecklingen av ledningskrigföringssimulator, LKS. Syftet är att kunna visualisera effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga. Totalt har tre användartest/experiment genomförts, två på version 1 av demonstratorn och ett på version2. Föreliggande rapport beskriver det första användartestet som har genomförts på version 2 av LKS-demonstratorn. Upplägget på experimentet liknar till stor del tidigare experiment, den här rapporten fokuserar dock på resultat som är kopplade till att mäta effekten av ledningskrigföring på ledningsförmåga. Fyra experimentdeltagare delades in i två lag (staber) vilka spelade mot varandra i ett internationellt scenario. Det ena laget representerade en internationell insatsstyrka medan det andra laget spelade en irreguljär lokal styrka i insatsområdet. De två styrkorna hade tillgång till olika typer av medel och motmedel för telekrigföring (EW) och nätverksoperationer (CNO).Beteendevetenskaplig datainsamling genomfördes vilken syftade till att testa om och hur ledningsförmåga skulle kunna mätas och ta fram behov av funktionalitet för framtida versioner av demonstratorn. Datamängden är för liten för att kunna dra generella slutsatser om ledningsförmåga men experimentet gav bra input till demonstratorns fortsatta utveckling. Framför allt lyftes aspekter kring scenarioutformning, experimentgenomförande och mätning av ledningsförmåga utifrån de nio förutsättningarna för ledning.