Kreativitet som hot och möjlighet i kärnverksamheten

Författare:

  • Jonas Westin
  • Eric Sjöberg

Publiceringsdatum: 2007-07-26

Rapportnummer: FOI-R--2288--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Studiens syfte är att belysa vad kreativitet och kreativ problemlösning är, samt vilka faktorer som påverkar förmågan till kreativ problemlösning. Studien ska också ge ett ramverk för fortsatta studier på området för att bidra till utformningen av skyddsåtgärder som är verksamma mot och på olika sätt tar hänsyn till kreativa angripare. Kreativitet definieras i denna studie som en aktivitet som resulterar i något som är nytt, originellt och användbart. Det som gör kreativitet och kreativ problemlösning intressant att undersöka är att en angripare kan bruka tillvägagångssätt som svårligen kunnat förutses och beaktas vid utformningen av anläggningens skydd. Genom kunskap om, vilka faktorer styr kreativitet samt de processer som ligger bakom olika former av problemlösning, kan ett antal framgångsfaktorer för framgångsrik kreativ problemlösning i samband med ett angrepp identifieras.